top of page
okolo_2022_ZG_1400x990+3mm-1.jpg

Koncept


Umjetnička instalacija „Odmor” bavi se istraživanjem interakcije i percepcije umjetnosti u javnom prostoru kroz odnos stvarnog i virtualnog. Instalacija se postavlja u javni prostor zagrebačkog Glavnog kolodvora, koristeći ga kao mjesto izlaganja te eksperimenta s novim tehnologijama, medijima i pristupom izlaganja umjetničkog rada.

„Odmor” je interaktivna video igra smještena unutar 3d modela Glavnog kolodvora, nastalog procesom fotogrametrije, metode kojom se putem fotografija dobiva 3d sken snimljenog objekta. Pritom su „greške” nastale u procesu skeniranja ostavljene kao sastavni dio rada, stvarajući začudan, ali prepoznatljiv i zanimljiv ambijent.

Dodatno, dodavanjem fotogrametrijskog skena krševite obale otoka Hvara Glavni kolodvor je pretvoren u otok okružen beskonačnim morem punim plastike, kao svojevrsno upozorenje za turiste i lokalno stanovništvo da ne bacaju plastiku u more dok su na odmoru. 

U virtualnom Glavnom kolodvoru postavljeni su realistični prikazi umjetničkih radova koji su vezani uz temu svakodnevne egzistencije te odnosa odmora i rada, a moguće je razgledati ukupno osam umjetničkih instalacija, od kojih su četiri interaktivne. 

Osoba se može slobodno kretati unutar igrice te istraživati kolodvor i njegov okoliš.

Upute za korištenje


Igrica se aktivira umetanjem karte za vlak u označeni utor s prednje strane instalacije. Igranje je ograničeno na 15 minuta. Kroz igricu se kreće iz prvog lica tipkama na tipkovnici W, A, S, D, dok se za kontrolu pogleda koristi kompjuterski miš. Za interakciju s umjetničkim instalacijama unutar modela kolodvora pritisne se lijeva tipka na mišu.

Izjava umjetnika


Naši životi prošli su kroz drastične promjene u proteklih nekoliko godina. Uz izolaciju, egzistencijalnu neizvjesnost, sve duži boravak u virtualnom prostoru, kroz razgovor s poznanicima i na vlastitom iskustvu primjećujem sve češću prisutnost takozvanog burnouta, tj. mentalnog i fizičkog pregorijevanja uslijed sve većih društvenih i egzistencijalnih pritisaka. Također, kolovoz predstavlja vrijeme odmora, odlaska na more ili vraćanja s godišnjeg u grad na posao te mi se zato Glavni kolodvor, kao centralno mjesto dolazaka i odlazaka, učinio zanimljivim za umjetničku intervenciju i eksperiment.

Namjera mi je bila postići atmosferu opuštanja, mira, mora, odmora, začudne ljepote stvarnosti translatirane u virtualno, ali uz osjećaj nelagode, nemira, neizvjesnosti i propasti. Koncept rada nastao je unutar jednogodišnjeg istraživanja odnosa virtualnog i stvarnog u sklopu programa digitalne prilagodbe Ministarstva kulture i medija. Istraživanje se bavi razvijanjem novih vještina i mogućnosti umjetničkog djelovanja u novonastalim svjetskim okolnostima u skladu s lokalnom ekonomskom situacijom i održivosti umjetnosti koja se bavi produkcijom fizičkog objekta. Moja je dosadašnja umjetnička praksa usmjerena na produkciju interaktivnih objekata i instalacija koje su posrednici u komunikaciji te stvaraju okolnosti za drugačiju percepciju svakodnevnog života. Pošto su dosadašnji radovi bili većinom taktilni i uporabljivi te su zahtijevali participaciju publike koja je na neki način bliska i osobna, novonastali svjetski uvjeti naveli su me da promislim svoje buduće smjerove razvoja. To je dovelo do stvaranja realističnih 3d prikaza za buduće koncepte i instalacije te bavljenja  odnosom virtualnog i stvarnog, percepcije tjelesnosti i stvarnosti.

Virtualna izložba

1. Neonski znak
Reklama „Odmor” na pročelju kolodvora 

2. Autoportret umjetnika
U vanjskom prostoru kolodvora postavljen je 3d sken – autoportret umjetnika koji leži na pločniku uza zid glavnog ulaza kolodvora. Rad je hommage umjetniku Mladenu Stilinoviću i referira se na njegov rad „Umjetnik radi”, ali iz suvremenog tehnološkog i društveno-egzistencijalnog konteksta. Uz to što je za kreativnost potreban odmor, a sam odmor i dokolica su svojevrsna vrsta otpora nametnutim civilizacijskim zahtjevima ili ideologijama, današnja problematika profesionalnog umjetnika je da, iako puno radi i nema vremena za dokolicu, u većini slučajeva ne može preživjeti samo od svojeg rada – zato profesionalni umjetnik spava, odnosno odmara na cesti.

3. Divovska motika
Divovska polegnuta motika s Hvara, također nastala 3d skenom, hommage je umjetnikovom ocu i kiparu Slavomiru Drinkoviću. Umjetnikov otac porijeklom je iz Jelse na Hvaru te je bio jako vezan uz tradiciju rada na zemlji i gradnju s kamenom. Volio je fizički rad i dugo vremena imao je želju napraviti spomenik motici i prošlim generacijama koji su svojim fizičkim radom stvorili Dalmaciju. Želio je napraviti ogromnu višemetarsku motiku zapiknutu u polje na Hvaru, no nažalost nikada nije izveo svoju ideju. Najvažniji alati koje su naši preci koristili za ručnu obradu zemlje u Dalmaciji bili su motika, maškin i mašur, a umjetnik ih je i sam puno koristio kroz mladost kada bi pomagao ocu. Fizički rad i rad sa zemljom, iako fizički naporan, može biti mentalno oslobađajući i na neki način postati odmor. Umjetnik primjećuje da ljudi sve više imaju potrebu za fizičkim radom sa zemljom u vrtu, kao i da taj rad sve češće koriste kao odmor.

4. Vrijeme disanja
Rad je nastao u fizičkom obliku 2014. godine te je za potrebe ovog projekta prebačen iz fizičkog u virtualni prostor. Riječ je o interaktivnoj  instalaciji koja se sastoji od remena koji sadrži senzor pritiska, a koji je spojen na aparaturu i devet žarulja. Korisnik rada stavi remen oko trbuha, pritisne crveni gumb i počne duboko disati, donjim dijelom pluća, iz abdomena. Nakon pet sekundi reflektori počinju pratiti disanje korisnika, s udahom svjetlo se pojačava a s izdahom smanjuje. Intenzitet svjetla prati intenzitet disanja. Modificirani sat se nalazi trideset centimetara ispred reflektora. Radi samo kada je iz njega izvor svjetla određenog intenziteta. Bijel je, nema brojeva te ima samo jednu crvenu kazaljku koja pokazuje sekunde. Sat radi samo kada osoba diše.

Na nivou biološki i psihološki uvjetovane percepcije vremena, rad ima utjecaj da potiče duboko i pravilno disanje te zbog vizualnog doživljaja promjene svjetla stvara opušteno i meditativno stanje. Rad je reakcija na ubrzani i stresni način života, gdje konstantno mislimo i multi-taskamo, uvijek smo u prošlosti ili budućnosti. Kroz interakciju s instalacijom, fokus je usmjeren na jednu radnju – disanje, što nas dovodi u stanje uma koje je sada i tu. Postajemo svjesniji našeg tijela, našeg života u sadašnjem trenutku. Na ovaj način percepcija vremena se također mijenja. Vrijeme ima značenje dok dišemo (dok smo živi), a ipak, naši užurbani životi daju nam malo vremena za disanje.

5. Odmor
3d model instalacije „Odmor” koja se u stvarnosti nalazi u prostoru Glavnog kolodvora i koju upravo koristite.

6. Nemir
3d simulacija interaktivne umjetničke instalacije koja se sastoji od ležaljke za sunčanje smještene na metalnoj montažnoj konstrukciji s vatrostalnim staklenim pločama. Ispod ležaljke nalazi se senzor pritiska i plinski plamenici okrenuti prema gore unutar konstrukcije. Kad se osoba popne na konstrukciju i sjedne u ležaljku, nakon 5 sekundi, potaknuti senzorom pritiska, Arduino i Servo motorima, plamenici se uključuju i polako povećavaju jačinu vatre. Vatra gori dokle god osoba leži u ležaljci. 

Rad ilustrira nemogućnost odmora. Naš suvremeni način života stvara naviku rada čak i kada bismo se trebali odmarati. Mozak je biološki ustrojen da nas neprestano podsjeća na naše probleme dok se ne riješe, što nas održava u „stanju preživljavanja” i kroz vrijeme stvara nemogućnost odvajanja, opuštanja i oporavka i na kraju dovodi do pregorijevanja. Statistički su najtraženiji lijekovi u hrvatskim ljekarnama sedativi, lijekovi za nesanicu i depresiju.

Uz prije spomenuti koncept rad se također bavi problemom suvremene umjetničke produkcije na lokalnoj sceni gdje ne postoje resursi i okolnosti za produkciju ovako skupog rada i njegovo skladištenje ili potencijalnu prodaju, kao i problemom izlaganja interaktivne umjetnosti u vrijeme pandemije.

7. Brdo novaca
„Brdo novaca” Eura koje posjetitelj može uzeti kako bi se osjećao bolje.

8. Ležaljka za sunčanje
Ležaljka na kojoj osoba može ležati i opustiti se.

Autor, producent projekta i 3d artist: Vitar Drinković
Unreal engine: Haris Hadžagić
Programiranje: Dražen Hižak
Organizacija: Okolo // Around

Program je financiran od strane Turističke zajednice grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

/

Concept


The Vacation art installation explores interaction and perception of art in public space through a relationship between the real and the virtual. The installation is set in the public space of Zagreb’s Central Station, using it as a place of exhibition and experimentation with new technologies, media and approach to displaying a work of art.

Vacation is an interactive video game set inside a 3D model of the Central Station, made by means of photogrammetry, a method using photographs to obtain a 3D scan of the photographed object. ‘Errors’ that occurred during the scanning process remained as a constituent part of the piece, creating a wondrous, but also recognisable and interesting ambience.

Moreover, after adding a photogrammetry scan of the rocky shore of the island of Hvar, the Central Station was turned into an island surrounded by an endless sea of plastic, as a cautionary tale for tourists and locals not to pollute the sea with plastic waste while on vacation.

The virtual Central Station is the display space for realistic renditions of artworks related to the topic of everyday existence and work vs. leisure. A total of eight art installations can be seen, four of them interactive.

One can move freely inside the game and explore the Station and its surroundings.

Instructions for use


The game is activated by inserting a train ticket into the designated slot on the front side of the installation. Playing is limited to 15 minutes. The first-person player moves through the game by using the W, A, S and D keys on the keyboard and controls the view with a mouse. For interaction with art installations inside the model station, the left mouse key should be pressed.

Artist’s statement
Our lives have undergone drastic changes over the past few years. With isolation, existential uncertainty, increasingly more time spent in virtual space, in conversation with acquaintances and based on my own experience I notice more and more mental and physical burnout over growing social and existential pressures. Also, August is a time for vacation, going to the seaside or returning from vacation back to town for work, which is why the Central Station - as an arrival and departure hub - seemed like an interesting place for artistic intervention and experimentation.

My intention was to create an atmosphere of relaxation, serenity, the sea, vacation, the wondrous beauty of reality transplanted into the virtual, but with a feeling of discomfort, restlessness, uncertainty and decay. The concept was designed during a one-year research of the relationship between the virtual and the real, part of the digital adaptation programme of the Ministry of Culture and the Media. The research focuses on developing new skills and possibilities of artistic work in new global conditions and the local economic situation and on sustainability of art focused on the production of a tangible object.

My current art practice has been focused on the production of interactive objects and installations which serve as communication mediators and create preconditions for a different perspective of daily life. Since my works so far have been mostly tactile and usable and demanded a certain close and personal audience participation, the recent global conditions led me to reconsider my future creative directions. This inspired me to start making realistic 3D renditions for future concepts and installations and pursue the relationship between the virtual and the real, the perception of corporeality and reality.
 
Virtual exhibition
 
1. Neon Sign
The Vacation billboard on the Central Station’s facade
 
2. Artist’s Self-portrait
In the Station’s outdoor premises a 3D scan is set - a self-portrait of the artist lying on the sidewalk against the wall of the main entrance to the station. The piece is an homage to artist Mladen Stilinović and refers to his work Artist at Work, but from the contemporary technological and socio-existential context. Apart from the fact that creativity requires rest, and rest and leisure are a sort of revolt against imposed civilisational demands or ideologies, a professional artist today, although they may work a lot and have no time for idleness, in most cases cannot survive only from their art - which is why a professional artist sleeps, i.e. rests on a sidewalk. 
 
3. Giant Hoe
A giant lying hoe from Hvar, another 3D scan, is an homage to the artist’s father and sculptor Slavomir Drinković. The artist’s father was originally from Jelsa on the island of Hvar and was very personally attached to agricultural tradition and stone building. He loved manual labour and for a long time he wanted to erect a monument to the hoe and the past generations whose manual work helped build Dalmatia. His desire was to make a giant, several metres’ long hoe stuck in a field on the island of Hvar, but sadly he never brought his idea to life. The most important tools our forefathers used to work the land manually in Dalmatia were a hoe, a pick-axe and a tin basin, and the artist himself used them a lot in his youth when he was helping his father. Manual labour and working the land, although physically taxing, can be mentally liberating and in a way become relaxation. The artist notices that people feel a growing need for manual work with soil in gardens, and that they approach this work more and more as a form of vacation.
 
4. Breathing Time
The piece was physically made in 2014 and for the needs of this project it was transferred from a physical into a virtual space. This is an interactive installation consisting of a belt with a pressure sensor, connected to a device and nine light bulbs. When a user puts the belt around his waist and presses the red button, they start to breathe deeply, with the lower part of their lungs, from the abdomen. After five seconds, the spotlights start to follow the user’s breathing, as they breathe in the light intensifies, as they breathe out it diminishes. A modified clock is set 30 cm away from the spotlight. It works only in the proximity of a light source of a certain intensity. It is white, it has no numbers, just a red pointer indicating seconds. The clock works only when a person is breathing.
 
On the level of the biologically and psychologically conditioned perception of time,  this work inspires deep and correct breathing, while its visual experience of changing light creates a relaxed and meditative state. The work is a response to the fast-paced and stressful lifestyle, where we constantly think and multitask, always either in the past or in the future. While interacting with the installation, the focus is on one activity alone - breathing, which brings us to the state of mind here and now. We become more aware of out bodies, of our lives in the present. This way the perception of time also changes. Time has a meaning while we breathe (while we’re alive), but still, our speedy lives give us so little time to breathe.

5. Vacation
A 3D model of the Vacation installation which is in reality set in the Central Station and you’re using it as we speak.
 
6. Restlessness
A 3D simulation of an interactive art installation consisting of a sunbed on a metal readymade structure with fire-resistant glass boards. Under the sunbed is a pressure sensor and gas burners are turned upawards inside the structure. When a person mounts the structure and gets on the sunbed, after five seconds, spurred by the pressure sensors, Arduino and Servo motors, the burners are turned on and they slowly increase the flame. The fire burns as long as someone is seated on the sunbed.

The piece symbolises the inability to rest. Our contemporary lifestyle creates a habit od work even when we’re supposed to be resting. Our brain is biologically structured to keep reminding us of our problems until they’re solved, which keeps us in the survival mode and over time creates an inability to separate, relax and recover, which finally leads to burnout. Statistically, the most sought-after drugs in Croatian pharmacies are sedatives, insomnia pills and anti-depressants.
 
With the already mentioned concept, the piece also focuses on the issue of contemporary artistic production on the local scene with no resources and conditions for the production of such collective work, as well as for its safekeeping or potential sale. Another focus is on the issue of exhibiting interactive art in times of pandemic.
 
7. Pile of Money
A Pile of Money is a heap of euros a visitor can take to feel better.
 
8. Sunbed
A sunbed a person can lie on and relax.

 


 
Author, project producer and 3d artist: Vitar Drinković
Unreal engine: Haris Hadžagić
Programming: Dražen Hižak
Organisation: Okolo // Around
 
The programme is financed by the City of Zagreb Tourist Board, Ministry of Culture and the Media of the Republic of Croatia and City of Zagreb.

video: Odmor / Vacation on Vimeo

interface 2.jpg
4.jpg
kolodvor screens novo 13.jpg
kolodvor screens novo 12.jpg
kolodvor screens novo 5.jpg
bottom of page