top of page

NEMIR / UNREST

( 2021

Video loop- animacija

Trajanje: 26 sekundi )

 

“NEMIR” je skica - 3d simulacija interaktivne umjetničke instalacije. Instalacija se sastoji od ležaljke za sunčanje smještene na metalnoj montažnoj konstrukciji s vatrostalnim staklenim pločama. Ispod ležaljke nalazi se senzor pritiska i plinski plamenici okrenuti prema gore unutar konstrukcije. Kad se osoba popne na konstrukciju i sjedne u ležaljku, nakon 5 sekundi, potaknuti senzorom pritiska, Arduino i servo motorima, plamenici se uključuju i polako povećavaju jačinu vatre.

Vatra gori dok osoba leži u ležaljci.

Rad ilustrira nemogućnost odmora.

Naš suvremeni način života stvara naviku rada čak i kad bismo se trebali odmarati. Mozak je biološki ustrojen da nas neprestano podsjeća na naše probleme dok se ne riješe, što nas održava u "stanju preživljavanja" i kroz vrijeme stvara nemogućnost odvajanja, opuštanja i oporavka i na kraju dovodi do pregorjevanja.

Statistički su najtraženiji lijekovi u hrvatskim ljekarnama sedativi, lijekovi za nesanicu i depresiju.

3D model i animacija stvoreni su za izložbu nagrade Radoslav Putar 2021. godine, u okviru jednogodišnjeg istraživačkog projekta koji se bavi razvojem novih vještina i mogućnostima umjetničkog djelovanja u novonastalim svjetskim okolnostima, u skladu s lokalnom ekonomskom situacijom i održivosti umjetnosti orijentirane prema fizičkom predmetu, objektu.

Moja dosadašnja umjetnička praksa usmjerena je na proizvodnju interaktivnih predmeta i instalacija koji služe kao posrednici u komunikaciji i pokušavaju stvoriti novu percepciju svakodnevnog života, konceptualni spekulativni produkt dizajn neke vrste. Budući da su radovi uglavnom taktilni, upotrebljivi i zahtijevali su sudjelovanje publike koja je na neki način bliska i osobna, novonastali uvjeti doveli su me do preispitivanja budućih pravaca razvoja.

Namjera mi je stvoriti realistične 3d simulacije koncepata-ideja za buduće radove koji se mogu producirati kada se za to stvore okolnosti. “Nemir” je prvi rad koji je stvoren i predstavljen na ovaj način i dio je skupine radova koje ću razvijati tijekom sljedeće godine.

U okviru istraživanja promišljam sljedeće teme:

 - Odnos između fizičkog i virtualnog, percepcije tjelesnosti, kretanja i interakcije tijekom pandemije, nesigurnosti i klimatskih         promjena - smanjena pokretljivost, nagle geološke promjene (potresi, požari, poplave ...).

 - Problem stvaranja umjetničkog djela, umjetničke djelatnosti u vremenu suvremene tehnološke proizvodnje, reprodukcije i distribucije     s pozicije neovisnog umjetnika-slobodnjaka u Hrvatskoj koji se bavi umjetnosti vezanom uz fizički predmet, objekt.

 - Problemi i mogućnosti ekonomske održivosti objektno orijentirane umjetničke prakse.

 - Mogućnostima konceptualne umjetnosti u sferi industrije kompjuterskih igara.

 - Mogućnosti povezivanja spekulativnog produkt dizajna i konceptualne umjetnosti u svakodnevnom životu.

 

Jedan od ciljeva je stvoriti virtualno izdanje izložbe s interaktivnim konceptualnim radovima koji su skice za stvarne fizičke radove, u obliku interaktivne igre za više igrača smještenoj u virtualnom prostoru stvorenom 3D skeniranjem određenih lokacija pomoću fotogrametrije. Sama mjesta i kontekst skeniranih lokacija razvijat će se tijekom istraživanja u odnosu na ideje za virtualne interaktivne radove ili bi koncepti bili inspirirani lokacijom. Ovako dizajnirana djela mogla bi se poslati putem interneta u obliku nacrta institucijama širom svijeta, a mogla bi se proizvesti lokalno na mjestu izložbe - bez troškova prijevoza ili fizičke prisutnosti autora. Posjetitelji izložbe mogli bi  samostalno proizvesti rad kod kuće uz pomoć osobnog 3d printera. Kao istraživanje mogućnosti umjetničke produkcije i distribucije, te razmišljanja o značenju autentičnosti i vrijednosti umjetničkog rada i truda u vremenu virtualnih predmeta, prostora, komunikacije i financijske razmjene.

Nakon što je napravljena animacija je pretvorena NFT kao način ispitivanja i učenja o novom digitalnom tržištu umjetnosti i sustavu kripto valuta općenito. Djelo se može kupiti na Opensea pomoću ove poveznice ili  QR koda.

/

“UNREST” is a sketch - 3d simulation of an interactive art installation. The installation consists of a sun lounger located on a metal prefabricated structure with refractory glass panels. Under the deck chair there is a pressure sensor and gas burners facing upwards inside the structure. When a person climbs on the structure and sits in the sun lounger, after 5 seconds, triggered by a pressure sensor, Arduino and servo motors the burners turn on and slowly increase the intensity of the fire.

The fire burns while the person is lying in the deck chair.

The work illustrates the inability to rest.

Our contemporary way of life creates a habit of working even when we are supposed to be resting. Our brains are biologically wired to remind us of our problems constantly until they are solved which keeps us in “survival mode” and through time facilitates the inability to detach, relax and recover and eventually leads to burnout.

Statistically, the most sought after medicines in Croatian pharmacies are sedatives, insomnia and depression drugs.

The 3d model and animation were created for the Radoslav Putar award 2021 exhibition, within a year-long research project that deals with the development of new skills and possibilities of artistic activity in the newly created world circumstances and in accordance with the local economic situation and the sustainability of object-oriented art. My artistic practice so far is focused on the production of interactive objects and installations that serve as intermediaries in communication and try to create a new perception of everyday life, a conceptual speculative product design of some kind. Since the works have been mostly tactile, usable and required the participation of an audience that is in some way close and personal, the emerging world conditions have led me to rethink my future directions of development.

My intention is to create realistic 3d simulations of concepts-ideas for future works that can be produced when the right circumstances occur.  “Unrest” is the first work to be produced and presented in this way and is part of a series of works that I will be developing over the following year.

Within the research I am exploring the following topics:

 - Relation between physical and virtual and perception of physicality, movement and interaction during a pandemic,                         precariousness and climate change - reduced mobility, sudden geological changes (earthquakes, fires, floods ...).

 - The problem of creating an artistic work, artistic activity in the time of contemporary technological production, reproduction and             distribution from the position of an independent artist-freelancer in Croatia who deals with the subject of object-art.

 - Problems and possibilities of economic sustainability of object-oriented artistic practice.

 - Possibilities of conceptual art in the gaming industry.

 - Possibilities of connecting speculative product design and conceptual art in everyday life.

One of the goals is to create a virtual edition of the exhibition with interactive conceptual works that are sketches for real-physical works, in the form of an interactive multiplayer game located in a virtual space created by 3d scanning certain locations using photogrammetry. The scanned sites and their context would be developed during the research in relation to ideas for virtual interactive works or the concepts would be location-inspired. Works designed in this way could be sent online as a design plan to institutions around the world and could be produced locally at the exhibition site without the cost of transport or the physical presence of the author. There is a possibility for visitors of the exhibition to independently produce work at home with the help of a personal 3d printer. As an exploration of the possibilities of artistic production and distribution, and speculation about the meaning of the authenticity and value of artistic work and labour in the time of virtual objects, space, communication and financial exchange.

 After the animation was completed it was minted into an NFT as a way of probing and learning about the emerging digital art market and the crypto currency system in general. The work can be bought on Opensea using this link or scanning this QR code.

NEMIR_UNREST.png
Nemir Darko Vitar Drinkovic 1.jpg

Kao edukativni i informativni dio istraživanja predstaviti ću svoj proces učenja i izrade rada „NEMIR“.

Modeli, efekti i animacija stvoreni su pomoću dva računalna programa:

Blender i Metashape

Blender je besplatni program za 3D oblikovanje i animaciju.

Kroz istraživanje, youtube tutorijale i praksu naučio sam osnove 3d modeliranja, izrade teksture materijala, kompozicije različitih modela, osvjetljenja, kretanje kamere, animacije i renderiranja.

Krenuo sam s modelima plinskih boca i plamenika na temelju fotografija. Nakon modeliranja utvrđena su svojstva materijala i tekstura 3d predmeta.

/

As an educational and informative part of the research I will present my process of learning and making the work “UNREST”.

 

Models, effects and animation were created using two computer programs:

Blender and Metashape

Blender is a free 3D modeling and animation software .

Through research, youtube tutorials and practice I learned the basics of 3d modeling, material making and texturing, composition of various models and lighting, camera movement, animation and rendering.

I started with the models of gas bottles and burners based on photos. After modeling, the material properties and textures of 3d objects were determined.

proces nemir 2 crop.jpg

Pokušao sam razmišljati o dizajnu instalacije prema skici i kako bi se ona zapravo mogla proizvesti. Došao sam do modularnog rješenja gdje bi se instalacija sastojala od 9 montažnih metalnih konstrukcija dimenzija 1 x 1 x 120 m s vatrostalnim staklenim pločama i ugrađenim plamenikom, Arduino mikrokontrolerom i servo motorima koji bi regulirali paljenje, gašenje plamena i njegov intenzitet .

/

I tried to think about the design of the installation according to the sketch and how it could actually be produced. I came up with a modular solution where the installation would consist of 9 prefabricated metal structures measuring 1 x 1 x 120 m with refractory glass panels and a built-in burner, Arduino microcontroller and servo motors that would regulate ignition, fire extinguishing and its intensity.

proces nemir 3 crop.jpg

Drveni pod za ugradnju izrađen je prema mjerama Galerije Salon Galić u Splitu, gdje je rad prvi put prikazan 17. lipnja na izložbi nagrade Radoslav Putar 2021. za najboljeg hrvatskog umjetnika do 40 godina starosti.

Tekstura poda izrađena je od fotografija poda u galeriji nađenih na internatu.

/

The wooden floor for installation was made according to the measurements of the Salon Galić Gallery in Split, Croatia where the work was shown for the first time on June 17th at the Radoslav Putar 2021 award exhibition for the best Croatian artist under 40 years.

The floor texture was made from photos of the floor in the gallery.

proces nemir 4 crop.jpg

Nakon što su svi elementi postavljeni u "scenu", u Blenderu je stvoren efekt vatre koja izlazi iz plamenika i odbija se o staklo iznad.

Nakon izrade plamena, osvjetljenje instalacije moralo se dodatno dizajnirati jer sama vatra nije dovoljno jaka da osvijetli cijelu scenu.

/

After all the elements were placed in the "scene", the effect of fire coming out of the burners and bouncing against the glass above was created in Blender.

After the fire, the lighting of the installation had to be designed as the fire itself is not strong enough to illuminate the whole scene.

proces nemir 6 crop.jpg

Agisoft Metashape je program koji vrši fotogrametrijsku obradu digitalnih slika i na temelju njih generira 3D prostorne podatke. Drugim riječima, na temelju fotografija stvara se 3D model snimljenog.

Program nije besplatan, ali ima besplatno jednomesečno probno razdoblje.

Pomoću ovog programa napravio sam "3d sken" sebe kako ležim u ležaljci i prenio sam taj 3d

model u Blender te ga ugradio u virtualnu instalaciju u mjerilu približnom stvarnosti.

/

Agisoft Metashape is a software that performs photogrammetric processing of digital images and generates 3D spatial data based on them. In other words based on photos it creates a 3d model of what was taken.

The program is not free but has a free one month trial.

Using this program, I made a "3d scan" of myself lying in a sun lounger, and I transferred that 3d

model to Blender and built it into a virtual installation at an approximate scale.

metashape 3.jpg
metashape 6.jpg
metashape 2.jpg
proces nemir 7 crop.jpg

Nakon što su svi elementi postavljeni i utvrđeni, počeo sam raditi na animaciji koja će predstaviti cijelu instalaciju. Kretanje, brzina i očišta kamere oko scene postavljeni su i nakon toga je sve bilo spremno za renderiranje. Animacija se renderirala kadar po kadar i na kraju je sve bilo posloženo u animaciji unutar Blendera. Same slike mogu se naknadno obraditi i urediti u video zapise u drugim programima poput Photoshopa ili Premiere. Sam postupak renderiranja, ovisno o postavkama i snazi ​​računala, može biti vrlo dugotrajan. Renderiranje animacije na mom računalu trajalo je oko 35 sati, a cjelokupan proces učenja i izrade trajao je nekoliko mjeseci (uzimajući u obzir vrijeme provedeno i na drugim aktivnostima u istom razdoblju).

/

Once all the elements were set and determined I started working on an animation that would present the whole work. The movement and speed of the camera around the scene was set and after that it was ready for rendering. The animation was rendered frame by frame and in the end everything was arranged in the animation inside Blender. The images themselves can be subsequently processed and edited into a video in other programs like Photoshop or Premiere. The rendering process itself, depending on the settings and power of the computer, can be very time consuming. The rendering of the animation on my computer lasted around 35 hours and the entire process of learning and making the work lasted several months ( taking into consideration the time spent on other activities in that period as well ).

proces nemir 8 crop.jpg
shop logo.png
bottom of page