top of page

EUROKAZ: UMORNE PRIČE

Najnovija kazališna produkcija Eurokaza temelji se na literarnom stvaralaštvu A.G.Matoša, a tematizira socijalne, kulturološke i emotivne posljedica kriza.

Umorne priče naziv je autorskog kazališnog projekta baziranog na novelama i pjesmama Antuna Gustava Matoša, s posebnim fokusom na socijalne, kulturološke i emocionalne posljedice koje ostaju nakon proživljenih kriza. Sama priča otvara aktualnu temu o ljudskoj individualnosti. Tko sam ja kao pojedinac? Tko sam ja u društvu i kako ono utječe na moju individualnost. Krize, društvene ili ekonomske od pamtivijeka otvaraju teme društveno političkih pitanja u sukobu sa individualnim mišljenjem.

Inspirirana individualnim i kolektivnim, te prije svega činjenicom da je cijeli svijet morao prijeći na online metode komunikacije, dolazi ideja korištenja Zoom konferencije koja čini pozadinsku vizualnu scenografiju predstave. Sudionici će ispred kamere svojih uređaja u vlastitom prostoru, animirati scenografski materijal, te na taj način zajednički stvarati mozaik koji će, mijenjajući se, vizualno pratiti predstavu.

 

REŽIJA: Iva Srnec Hamer
DRAMATURGIJA: Dina Vukelić
SCENOGRAFIJA i PROJEKCIJE: Vitar Drinković
KOSTIMI: Suzana Brezovec
AUTOR GLAZBE i PRODUCENT: Marko Milovac
PRODUKCIJA: Eurokaz i Empiria Teatar
GLUMCI: Rok Juričić, Katarina Madirazza, Matej Đurđević, Laura Bošnjak

 

Kroz predstavu se korištenjem novih digitalnih tehnologija i oblika komunikacije interpretiraju Matoševi tekstovi te se stavljaju u suvremeni, svakodnevni kontekst.

Došao sam na ideju da se procesom fotogrametrije “skeniraju” određeni stvarni privatni i javni prostori u Zagrebu te se tim procesom pretvore u 3d modele i animacije  koje bi putem projekcija postale pozadina scenografije.

Za potrebe predstave stvorio sam osam 3d modela prostora i osam animacija, jednu za svaku scenu- prostor.

Animacije su nastale istraživanjem fotogrametrije i 3d animacije unutar jedngodišnjeg istraživačkog projekta u 2021. godini.

/

 

EUROKAZ: TIRED STORIES

The latest theatrical production of Eurokaz is based on the literary work of A.G. Matoš, and thematizes the social, cultural and emotional consequences of the crisis.

Tired Stories is the name of an author's theater project based on novels and poems by Antun Gustav Matoš, with a special focus on the social, cultural and emotional consequences that remain after the a crisis is experienced. The story itself opens up a current topic of human individuality. Who am I as an individual? Who I am in society and how it affects my individuality. From time immemorial, crises, social or economic, have opened up topics of socio-political issues in conflict with individual opinion.

Inspired by the individual and the collective, and above all by the fact that the whole world had to switch to online methods of communication, comes the idea of ​​using the Zoom conference which forms the background visual scenography of the play. In front of the camera of their devices in their own space, the participants will animate the scenographic material, and in this way jointly create a mosaic that will, changing, visually accompany the play.

 

DIRECTED BY: Iva Srnec Hamer

DRAMATURGY: Dina Vukelic

SCENOGRAPHY and SCREENINGS: Vitar Drinković

COSTUMES: Suzana Brezovec

MUSIC AUTHOR and PRODUCER: Marko Milovac

PRODUCTION: Eurokaz and Empiria Theater

ACTORS: Rok Juričić, Katarina Madirazza, Matej Đurđević, Laura Bošnjak

 

Through the play, using new digital technologies and forms of communication, Matoš's texts are interpreted and placed in a contemporary, everyday context.

I came up with the idea that the process of photogrammetry "scans" certain real private and public spaces in Zagreb and in that process turns them into 3d models and animations that would become the background of the scenography through projections.

For the needs of the play, I created eight 3d models of space and eight animations, one for each scene-space.

The animations were created by researching photogrammetry and 3d animation within a one-year research project in 2021.

200340107_10159372755444872_433892991842780121_n.jpg
202200092_10159372756144872_3557032260833431179_n.jpg
201537034_10159372755839872_4647326276866031035_n.jpg
199774438_10159372756879872_2768871110866091994_n.jpg
199729201_10159369760119872_6347969267248066801_n.jpg
131406163_10159372755704872_2985626039594034883_n (1).jpg
bottom of page